27.000.000

سفارش
کد فنی محور
27.000.000
ظرفیت مجاز (کیلوگرم)
120100
ست دوتایی
2/12010
ست سه تایی
3/12010
ترمز
SN4220
(SP) مرکز تا مرکز لاستیک (میلی متر)
1830
(FM) مرکز تا مرکز فنر (میلی متر)
900
(GM)مرکز تا مرکز بوستر ترمز (میلی متر)
230
(RS) فاصله محور تا محور (میلی متر)
1310
سطح مقطع جان محور (میلی متر)
140x140x12
پیچ چرخ
6xM20x2
K/H ∅ (میلی متر)
160/514
مرکز لاستیک تا سطح داخلی رینگ
0
نوع لاستیک
12R24
(P) طول کلی (میلی متر)
2510
کد فنی محور
27.000.000
ظرفیت مجاز (کیلوگرم)
120100
ست دوتایی
2/12010
ست سه تایی
3/12010
ترمز
SN4220
(SP) مرکز تا مرکز لاستیک (میلی متر)
1830
(FM) مرکز تا مرکز فنر (میلی متر)
900
(GM)مرکز تا مرکز بوستر ترمز (میلی متر)
230
(RS) فاصله محور تا محور (میلی متر)
1310
سطح مقطع جان محور (میلی متر)
140x140x12
پیچ چرخ
6xM20x2
K/H ∅ (میلی متر)
160/514
مرکز لاستیک تا سطح داخلی رینگ
0
نوع لاستیک
12R24
(P) طول کلی (میلی متر)
2510

There are no reviews yet.