محور تریلی کمرشکن کاسه ای 11 تن فوکس محور های کاسه ای
محور تریلی بوژی فوکس محور های کاسه ای