08.000.000

سفارش
کد فنی محور
08.000.000
08.000.000.1
08.000.000.2
08.000.000.3
ظرفیت مجاز(کیلوگرم)
9000
9000
9000
9000
ترمز
SN4220
SN4220
SN4220
SN4220
(SP)مرکز تا مرکز لاستیک (میلی متر)
2040
2045
2095
2140
(FM)مرکز تا مرکز فنر (میلی متر)
1300
1300
1300
1400
(GM)مرکز تا مرکز بوستر ترمز (میلی متر)
456
470
520
565
سطح مقطع جان محور (میلی متر)
140x140x12
140x140x12
140x140x12
140x140x12
پیچ چرخ
10xM22x1.5
10xM22x1.5
10xM22x1.5
10xM22x1.5
K/H ∅ (میلی متر)
280.8/355
280.8/355
280.8/355
280.8/355
مرکز لاستیک تا سطح داخلی رینگ
0
0
0
0
نوع لاستیک
385/65R22
385/65R22
385/65R22
385/65R22
(P)طول کلی (میلی متر)
2435
2440
2490
2535
کد فنی محور
08.000.000
ظرفیت مجاز(کیلوگرم)
9000
ترمز
SN4220
(SP)مرکز تا مرکز لاستیک (میلی متر)
2040
(FM)مرکز تا مرکز فنر (میلی متر)
1300
(GM)مرکز تا مرکز بوستر ترمز (میلی متر)
456
سطح مقطع جان محور (میلی متر)
140x140x12
پیچ چرخ
10xM22x1.5
K/H ∅ (میلی متر)
280.8/355
مرکز لاستیک تا سطح داخلی رینگ
0
نوع لاستیک
385/65R22
(P)طول کلی (میلی متر)
2435
کد فنی محور
08.000.000.1
ظرفیت مجاز(کیلوگرم)
9000
ترمز
SN4220
(SP)مرکز تا مرکز لاستیک (میلی متر)
2045
(FM)مرکز تا مرکز فنر (میلی متر)
1300
(GM)مرکز تا مرکز بوستر ترمز (میلی متر)
470
سطح مقطع جان محور (میلی متر)
140x140x12
پیچ چرخ
10xM22x1.5
K/H ∅ (میلی متر)
280.8/355
مرکز لاستیک تا سطح داخلی رینگ
0
نوع لاستیک
385/65R22
(P)طول کلی (میلی متر)
2440
کد فنی محور
08.000.000.2
ظرفیت مجاز(کیلوگرم)
9000
ترمز
SN4220
(SP)مرکز تا مرکز لاستیک (میلی متر)
2095
(FM)مرکز تا مرکز فنر (میلی متر)
1300
(GM)مرکز تا مرکز بوستر ترمز (میلی متر)
520
سطح مقطع جان محور (میلی متر)
140x140x12
پیچ چرخ
10xM22x1.5
K/H ∅ (میلی متر)
280.8/355
مرکز لاستیک تا سطح داخلی رینگ
0
نوع لاستیک
385/65R22
(P)طول کلی (میلی متر)
2490
کد فنی محور
08.000.000.3
ظرفیت مجاز(کیلوگرم)
9000
ترمز
SN4220
(SP)مرکز تا مرکز لاستیک (میلی متر)
2140
(FM)مرکز تا مرکز فنر (میلی متر)
1400
(GM)مرکز تا مرکز بوستر ترمز (میلی متر)
565
سطح مقطع جان محور (میلی متر)
140x140x12
پیچ چرخ
10xM22x1.5
K/H ∅ (میلی متر)
280.8/355
مرکز لاستیک تا سطح داخلی رینگ
0
نوع لاستیک
385/65R22
(P)طول کلی (میلی متر)
2535
کیسه باد
موقعیت سوراخ های کمک فنر
سرقامه
FH نامی
.
L2
L1
F
D
G
E
C
ST
FH
30K
380
500
35
83
88
256
110
268
440
400
FH نامی
سرقامه
موقعیت سوراخ های کمک فنر
کیسه باد
FH
ST
C
E
G
D
F
L1
L2
.
FH1 | fh2
ST
C
E
G
D
F
L1
L2
34K

08.000.000

There are no reviews yet.