13.000.000

سفارش
کد فنی محور
13.000.000
ظرفیت مجاز (کیلوگرم)
12000
ترمز
SN4220
تعدادلاستیک
جفت
(SP) مرکز تا مرکز لاستیک (میلی متر)
1830
(FM) مرکز تا مرکز فنر (میلی متر)
900
(GM)مرکز تا مرکز بوستر ترمز (میلی متر)
243
سطح مقطع جان محور (میلی متر)
140x140x12
پیچ چرخ
10xM22x1.5
K/H ∅ (میلی متر)
280.8/355
مرکز لاستیک تا سطح داخلی رینگ
350
نوع لاستیک
12R22.5
(P) طول کلی (میلی متر)
2510
کد فنی محور
13.000.000
ظرفیت مجاز (کیلوگرم)
12000
ترمز
SN4220
تعدادلاستیک
جفت
(SP) مرکز تا مرکز لاستیک (میلی متر)
1830
(FM) مرکز تا مرکز فنر (میلی متر)
900
(GM)مرکز تا مرکز بوستر ترمز (میلی متر)
243
سطح مقطع جان محور (میلی متر)
140x140x12
پیچ چرخ
10xM22x1.5
K/H ∅ (میلی متر)
280.8/355
مرکز لاستیک تا سطح داخلی رینگ
350
نوع لاستیک
12R22.5
(P) طول کلی (میلی متر)
2510
کیسه باد
موقعیت سوراخ های کمک فنر
سرقامه
FH نامی
.
L2
L1
F
D
G
E
C
ST
FH
30K
380
500
35
83
88
256
110
268
440
400
FH نامی
سرقامه
موقعیت سوراخ های کمک فنر
کیسه باد
FH
ST
C
E
G
D
F
L1
L2
.
FH1 | fh2
ST
C
E
G
D
F
L1
L2
34K

There are no reviews yet.