11.000.000

سفارش
کد فنی محور
11.000.000
11.000.000.1
11.000.000.2
ظرفیت مجاز (کیلوگرم)
16010
16010
16010
ست دوتایی
2/16010
2/16010
2/16010
ست سه تایی
3/16010
3/16010
3/16010
سطح مقطع جان محور (میلی متر)
150x150x16
150x150x16
150x150x16
ترمز
SN 4220
SN 4220
SN 4220
(SP) مرکز تا مرکز لاستیک (میلی متر)
1850
1950
2250
(FM) مرکز تا مرکز فنر (میلی متر)
900
900
1200
(GM)مرکز تا مرکز بوستر ترمز (میلی متر)
224
319
619
(RS) فاصله محور تا محور (میلی متر)
1410
1410
1500
نوع لاستیک
12R24
12R24
12R24
(M)فاصله مرکز تا مرکز محور (میلی متر)
360
360
360
فاصله کلی بین لاستیک ها (میلی متر)
2516
2639
2939
(FH) ارتفاع (میلی متر) - بارگیری شده
480
480
480
(FH) ارتفاع (میلی متر) - بدون بار
500
500
500
کد فنی محور
11.000.000
ظرفیت مجاز (کیلوگرم)
16010
ست دوتایی
2/16010
ست سه تایی
3/16010
سطح مقطع جان محور (میلی متر)
150x150x16
ترمز
SN 4220
(SP) مرکز تا مرکز لاستیک (میلی متر)
1850
(FM) مرکز تا مرکز فنر (میلی متر)
900
(GM)مرکز تا مرکز بوستر ترمز (میلی متر)
224
(RS) فاصله محور تا محور (میلی متر)
1410
نوع لاستیک
12R24
(M)فاصله مرکز تا مرکز محور (میلی متر)
360
فاصله کلی بین لاستیک ها (میلی متر)
2516
(FH) ارتفاع (میلی متر) - بارگیری شده
480
(FH) ارتفاع (میلی متر) - بدون بار
500
کد فنی محور
11.000.000.1
ظرفیت مجاز (کیلوگرم)
16010
ست دوتایی
2/16010
ست سه تایی
3/16010
سطح مقطع جان محور (میلی متر)
150x150x16
ترمز
SN 4220
(SP) مرکز تا مرکز لاستیک (میلی متر)
1950
(FM) مرکز تا مرکز فنر (میلی متر)
900
(GM)مرکز تا مرکز بوستر ترمز (میلی متر)
319
(RS) فاصله محور تا محور (میلی متر)
1410
نوع لاستیک
12R24
(M)فاصله مرکز تا مرکز محور (میلی متر)
360
فاصله کلی بین لاستیک ها (میلی متر)
2639
(FH) ارتفاع (میلی متر) - بارگیری شده
480
(FH) ارتفاع (میلی متر) - بدون بار
500
کد فنی محور
11.000.000.2
ظرفیت مجاز (کیلوگرم)
16010
ست دوتایی
2/16010
ست سه تایی
3/16010
سطح مقطع جان محور (میلی متر)
150x150x16
ترمز
SN 4220
(SP) مرکز تا مرکز لاستیک (میلی متر)
2250
(FM) مرکز تا مرکز فنر (میلی متر)
1200
(GM)مرکز تا مرکز بوستر ترمز (میلی متر)
619
(RS) فاصله محور تا محور (میلی متر)
1500
نوع لاستیک
12R24
(M)فاصله مرکز تا مرکز محور (میلی متر)
360
فاصله کلی بین لاستیک ها (میلی متر)
2939
(FH) ارتفاع (میلی متر) - بارگیری شده
480
(FH) ارتفاع (میلی متر) - بدون بار
500

There are no reviews yet.