01.000.000

سفارش
کد فنی محور
01.000.000
01.000.000.1
01.000.000.2
ظرفیت مجاز (کیلوگرم)
9000
9000
9000
ترمز
TB4309
TB4309
TB4309
تعدادلاستیک
تکی
تکی
تکی
(SP) مرکز تا مرکز لاستیک (میلی متر)
2040
2095
2140
(FM) مرکز تا مرکز فنر (میلی متر)
1300
1300
1300
سطح مقطع جان محور (میلی متر)
120x12
120x12
120x12
پیچ چرخ
10xM22x1.5
10xM22x1.5
10xM22x1.5
K/H ∅ (میلی متر)
355 / 280.8
355 / 280.8
355 / 280.8
مرکز لاستیک تا سطح داخلی رینگ
120
120
120
نوع لاستیک
385/65R22
385/65R22
385/65R22
(P) طول کلی (میلی متر)
2440
2495
2540
کد فنی محور
01.000.000
ظرفیت مجاز (کیلوگرم)
9000
ترمز
TB4309
تعدادلاستیک
تکی
(SP) مرکز تا مرکز لاستیک (میلی متر)
2040
(FM) مرکز تا مرکز فنر (میلی متر)
1300
سطح مقطع جان محور (میلی متر)
120x12
پیچ چرخ
10xM22x1.5
K/H ∅ (میلی متر)
355 / 280.8
مرکز لاستیک تا سطح داخلی رینگ
120
نوع لاستیک
385/65R22
(P) طول کلی (میلی متر)
2440
کد فنی محور
01.000.000.1
ظرفیت مجاز (کیلوگرم)
9000
ترمز
TB4309
تعدادلاستیک
تکی
(SP) مرکز تا مرکز لاستیک (میلی متر)
2095
(FM) مرکز تا مرکز فنر (میلی متر)
1300
سطح مقطع جان محور (میلی متر)
120x12
پیچ چرخ
10xM22x1.5
K/H ∅ (میلی متر)
355 / 280.8
مرکز لاستیک تا سطح داخلی رینگ
120
نوع لاستیک
385/65R22
(P) طول کلی (میلی متر)
2495
کد فنی محور
01.000.000.2
ظرفیت مجاز (کیلوگرم)
9000
ترمز
TB4309
تعدادلاستیک
تکی
(SP) مرکز تا مرکز لاستیک (میلی متر)
2140
(FM) مرکز تا مرکز فنر (میلی متر)
1300
سطح مقطع جان محور (میلی متر)
120x12
پیچ چرخ
10xM22x1.5
K/H ∅ (میلی متر)
355 / 280.8
مرکز لاستیک تا سطح داخلی رینگ
120
نوع لاستیک
385/65R22
(P) طول کلی (میلی متر)
2540
کیسه باد
موقعیت سوراخ های کمک فنر
سرقامه
FH نامی
.
L2
L1
F
D
G
E
C
ST
FH
30K
-
500
35
88
82
256
80
268
440
400
FH نامی
سرقامه
موقعیت سوراخ های کمک فنر
کیسه باد
FH
ST
C
E
G
D
F
L1
L2
.
FH1 | fh2
ST
C
E
G
D
F
L1
L2
34K

With Leaf Trailing Arm (7cm)

There are no reviews yet.