14.000.000

سفارش
کد فنی محور
14.000.000
14.000.000.1
14.000.000.2
ظرفیت مجاز (کیلوگرم)
9000
9000
9000
ترمز
Disc430x45
Disc430x45
Disc430x45
تعدادلاستیک
تکی
تکی
تکی
(SP) مرکز تا مرکز لاستیک (میلی متر)
2040
2095
2140
(FM) مرکز تا مرکز فنر (میلی متر)
1300
1300
1400
سطح مقطع جان محور (میلی متر)
140x140x12
140x140x12
140x140x12
پیچ چرخ
10xM22x1.5
10xM22x1.5
10xM22x1.5
K/H ∅ (میلی متر)
280/355
280/355
280/355
مرکز لاستیک تا سطح داخلی رینگ
120
120
120
نوع لاستیک
385/65R22
385/65R22
385/65R22
(P) طول کلی (میلی متر)
2440
2495
2440
کد فنی محور
14.000.000
ظرفیت مجاز (کیلوگرم)
9000
ترمز
Disc430x45
تعدادلاستیک
تکی
(SP) مرکز تا مرکز لاستیک (میلی متر)
2040
(FM) مرکز تا مرکز فنر (میلی متر)
1300
سطح مقطع جان محور (میلی متر)
140x140x12
پیچ چرخ
10xM22x1.5
K/H ∅ (میلی متر)
280/355
مرکز لاستیک تا سطح داخلی رینگ
120
نوع لاستیک
385/65R22
(P) طول کلی (میلی متر)
2440
کد فنی محور
14.000.000.1
ظرفیت مجاز (کیلوگرم)
9000
ترمز
Disc430x45
تعدادلاستیک
تکی
(SP) مرکز تا مرکز لاستیک (میلی متر)
2095
(FM) مرکز تا مرکز فنر (میلی متر)
1300
سطح مقطع جان محور (میلی متر)
140x140x12
پیچ چرخ
10xM22x1.5
K/H ∅ (میلی متر)
280/355
مرکز لاستیک تا سطح داخلی رینگ
120
نوع لاستیک
385/65R22
(P) طول کلی (میلی متر)
2495
کد فنی محور
14.000.000.2
ظرفیت مجاز (کیلوگرم)
9000
ترمز
Disc430x45
تعدادلاستیک
تکی
(SP) مرکز تا مرکز لاستیک (میلی متر)
2140
(FM) مرکز تا مرکز فنر (میلی متر)
1400
سطح مقطع جان محور (میلی متر)
140x140x12
پیچ چرخ
10xM22x1.5
K/H ∅ (میلی متر)
280/355
مرکز لاستیک تا سطح داخلی رینگ
120
نوع لاستیک
385/65R22
(P) طول کلی (میلی متر)
2440
کیسه باد
موقعیت سوراخ های کمک فنر
سرقامه
FH نامی
.
L2
L1
F
D
G
E
C
ST
FH
30k
380
500
35
83
87
256
110
268
440
400
FH نامی
سرقامه
موقعیت سوراخ های کمک فنر
کیسه باد
FH
ST
C
E
G
D
F
L1
L2
.
400 | 440
268
110
256
87
83
35
500
380
30k

3x9 Air Disc Brake Axle With Leaf Trailing Arm (10cm)

There are no reviews yet.