03.000.000

سفارش
ظرفیت محور
9000 کیلوگرم
نوع لاستیک
تکی
سایز لاستیک
385/65 R22.5
آفست
0 میلی متر
مرکز به مرکز شاهنگ
1300 میلی متر
مرکز تا مرکز لاستیک
2040 میلی متر
پیچ چرخ/اتصال رینگ چرخ و توپی
10x M 22X1.5/280-335
سیستم ترمز
کاسه ای
رولبرینگ
SKF-33213/33118
رینگ ABS
دارد
سطح مقطع جان محور
Ø148x14 میلی متر
فنر بادی
2619 V
وزن محور با ست بالابر
524
وزن محور بدون ست بالابر
494
ظرفیت مجاز (کیلوگرم)
9000
9000
9000
ترمز
SN4220
SN4220
SN4220
تعداد لاستیک
تکی
تکی
تکی
(SP) مرکز تا مرکز لاستیک (میلی متر)
2040
2095
2140
(FM) مرکز تا مرکز فنر (میلی متر)
1300
1300
1400
(GM)مرکز تا مرکز بوستر ترمز (میلی متر)
392
450
492
سطح مقطع جان محور (میلی متر)
148x13
148x13
148x13
پیچ چرخ
10xM22x1.5
10xM22x1.5
10xM22x1.5
K/H ∅ (میلی متر)
280.8/355
280.8/355
280.8/355
مرکز لاستیک تا سطح داخلی رینگ
0
0
0
نوع لاستیک
385/65R22
385/65R22
385/65R22
(P) طول کلی (میلی متر)
2440
2495
2535
کد فنی محور
03.000.000
03.000.000.1
03.000.000.2
ظرفیت مجاز (کیلوگرم)
9000
ترمز
SN4220
تعداد لاستیک
تکی
(SP) مرکز تا مرکز لاستیک (میلی متر)
2040
(FM) مرکز تا مرکز فنر (میلی متر)
1300
(GM)مرکز تا مرکز بوستر ترمز (میلی متر)
392
سطح مقطع جان محور (میلی متر)
148x13
پیچ چرخ
10xM22x1.5
K/H ∅ (میلی متر)
280.8/355
مرکز لاستیک تا سطح داخلی رینگ
0
نوع لاستیک
385/65R22
(P) طول کلی (میلی متر)
2440
کد فنی محور
03.000.000
ظرفیت مجاز (کیلوگرم)
9000
ترمز
SN4220
تعداد لاستیک
تکی
(SP) مرکز تا مرکز لاستیک (میلی متر)
2095
(FM) مرکز تا مرکز فنر (میلی متر)
1300
(GM)مرکز تا مرکز بوستر ترمز (میلی متر)
450
سطح مقطع جان محور (میلی متر)
148x13
پیچ چرخ
10xM22x1.5
K/H ∅ (میلی متر)
280.8/355
مرکز لاستیک تا سطح داخلی رینگ
0
نوع لاستیک
385/65R22
(P) طول کلی (میلی متر)
2495
کد فنی محور
03.000.000.1
ظرفیت مجاز (کیلوگرم)
9000
ترمز
SN4220
تعداد لاستیک
تکی
(SP) مرکز تا مرکز لاستیک (میلی متر)
2140
(FM) مرکز تا مرکز فنر (میلی متر)
1400
(GM)مرکز تا مرکز بوستر ترمز (میلی متر)
492
سطح مقطع جان محور (میلی متر)
148x13
پیچ چرخ
10xM22x1.5
K/H ∅ (میلی متر)
280.8/355
مرکز لاستیک تا سطح داخلی رینگ
0
نوع لاستیک
385/65R22
(P) طول کلی (میلی متر)
2535
کد فنی محور
03.000.000.2

محور تریلی کاسه ای 9 تن شاهنگی فوکس (جان محور دایره ای)

There are no reviews yet.