01.000.000

سفارش
ظرفیت محور
9000 کیلوگرم
لاستیک
تکی
لاستیک مرسوم
385/65 R22.5
مرکز تا مرکز فنر
1300 میلی متر
مرکز تا مرکز لاستیک
2040 میلی متر
پیچ چرخ/اتصال رینگ چرخ و توپی
10x M 22X1.5/280-335
پهنای فنر
70 میلی متر
سیستم ترمز
دیسکی
کالیپر
KNORR-BREMSE
رولبرینگ
SKF-33213/33118
رینگ ABS
ok
سطح مقطع جان محور
120sq X12 میلی متر
فنر بادی
AIRTECH - 3941
وزن محور
497.5 کیلوگرم
وزن محور باست بالابر
522 کیلوگرم
کد فنی محور
01.000.000
01.000.000.1
01.000.000.2
ظرفیت مجاز (کیلوگرم)
9000
9000
9000
ترمز
TB4309
TB4309
TB4309
تعدادلاستیک
تکی
تکی
تکی
(SP) مرکز تا مرکز لاستیک (میلی متر)
2040
2095
2140
(FM) مرکز تا مرکز فنر (میلی متر)
1300
1300
1300
سطح مقطع جان محور (میلی متر)
120x12
120x12
120x12
پیچ چرخ
10xM22x1.5
10xM22x1.5
10xM22x1.5
K/H ∅ (میلی متر)
355 / 280.8
355 / 280.8
355 / 280.8
مرکز لاستیک تا سطح داخلی رینگ
120
120
120
نوع لاستیک
385/65R22
385/65R22
385/65R22
(P) طول کلی (میلی متر)
2440
2495
2540
کد فنی محور
01.000.000
ظرفیت مجاز (کیلوگرم)
9000
ترمز
TB4309
تعدادلاستیک
تکی
(SP) مرکز تا مرکز لاستیک (میلی متر)
2040
(FM) مرکز تا مرکز فنر (میلی متر)
1300
سطح مقطع جان محور (میلی متر)
120x12
پیچ چرخ
10xM22x1.5
K/H ∅ (میلی متر)
355 / 280.8
مرکز لاستیک تا سطح داخلی رینگ
120
نوع لاستیک
385/65R22
(P) طول کلی (میلی متر)
2440
کد فنی محور
01.000.000.1
ظرفیت مجاز (کیلوگرم)
9000
ترمز
TB4309
تعدادلاستیک
تکی
(SP) مرکز تا مرکز لاستیک (میلی متر)
2095
(FM) مرکز تا مرکز فنر (میلی متر)
1300
سطح مقطع جان محور (میلی متر)
120x12
پیچ چرخ
10xM22x1.5
K/H ∅ (میلی متر)
355 / 280.8
مرکز لاستیک تا سطح داخلی رینگ
120
نوع لاستیک
385/65R22
(P) طول کلی (میلی متر)
2495
کد فنی محور
01.000.000.2
ظرفیت مجاز (کیلوگرم)
9000
ترمز
TB4309
تعدادلاستیک
تکی
(SP) مرکز تا مرکز لاستیک (میلی متر)
2140
(FM) مرکز تا مرکز فنر (میلی متر)
1300
سطح مقطع جان محور (میلی متر)
120x12
پیچ چرخ
10xM22x1.5
K/H ∅ (میلی متر)
355 / 280.8
مرکز لاستیک تا سطح داخلی رینگ
120
نوع لاستیک
385/65R22
(P) طول کلی (میلی متر)
2540
کیسه باد
موقعیت سوراخ های کمک فنر
سرقامه
FH نامی
.
L2
L1
F
D
G
E
C
ST
FH
30K
-
500
88
88
82
256
80
268
440
400
FH نامی
سرقامه
موقعیت سوراخ های کمک فنر
کیسه باد
FH
ST
C
E
G
D
F
L1
L2
.
FH1 | fh2
ST
C
E
G
D
F
L1
L2
34K

With Leaf Trailing Arm (7cm)

There are no reviews yet.