فرآیند کاتافورز

فرآیند کاتافورز

• مقاومت به خوردگی:

شرکت محورسازان چی چست برای پاسخ به چالش خوردگی قطعات در مقابل عوامل خارجی، فرآیند های پوششی مختلفی را در محصولات خود استفاده می کند. فرآیند کاتافورز که پوشش رنگی محصولات به روش غوطه وری با فسفات روی (KTL) می‌باشد، مقاومت بالای اجزا در مقابل عوامل محیطی را تضمین می نماید. پوشش KTL محافظتی عمیق را در قطعات ایجاد نموده و دقیقترین عامل برای جلوگیری از خوردگی قطعات می باشد. مقاومت 500 ساعته قطعات با این پوشش در آزمون Salt Spray گواهی مطمئن بر این موضوع می باشد.
همچنین پوشش های محافظتی نظیر داکرومات بر روی قسمت های مختلف محصول باعث شده تا قطعات بتوانند سختترین ضربه های ناشی از برخورد سنگ ریزه های کف جاده را تحمل نمایند.


گالری