مقاومت در برابر سایش(اینداکشن)

مقاومت در برابر سایش(اینداکشن)

در قسمت های مختلفی از محورهای FOX نیاز هست که قطعه دارای سطحی سخت و در عین حال چقرمگی یا مقاومت به ضربه خوبی را دارا  باشند. این نوع قطعات باید دارای سطحی بسیار مقاوم در برابر سایش و همچنین بسیار چقرمه و مقاوم در برابر ضربه های وارده در حین استفاده باشند. به همین منظور ما قطعاتی که در معرض سایش قرار دارند را مورد عملیات حرارتی اینداکشن قرار میدهیم تا علاوه بر حفظ ویژگی هسته فلز، سطحی بیرون آن نیز به سختی قابل قبولی در برابر ساییدگی برسد.


گالری